1 của 15
Đến Lima từ thế giới điền kinh hai lần bỏ qua Kimberly Garcia. (Ảnh: César grados/@photo.gec)

Đến Lima từ thế giới điền kinh hai lần bỏ qua Kimberly Garcia. (Ảnh: César grados/@photo.gec)

hai của 15
Đến Lima từ thế giới điền kinh hai lần bỏ qua Kimberly Garcia. (Ảnh: César grados/@photo.gec)

Đến Lima từ thế giới điền kinh hai lần bỏ qua Kimberly Garcia. (Ảnh: César grados/@photo.gec)

3 của 15
Đến Lima từ thế giới điền kinh hai lần bỏ qua Kimberly Garcia. (Ảnh: César grados/@photo.gec)

Đến Lima từ thế giới điền kinh hai lần bỏ qua Kimberly Garcia. (Ảnh: César grados/@photo.gec)

4 của 15
Đến Lima từ thế giới điền kinh hai lần bỏ qua Kimberly Garcia. (Ảnh: César grados/@photo.gec)

Đến Lima từ thế giới điền kinh hai lần bỏ qua Kimberly Garcia. (Ảnh: César grados/@photo.gec)

5 của 15
Đến Lima từ thế giới điền kinh hai lần bỏ qua Kimberly Garcia. (Ảnh: César grados/@photo.gec)

Đến Lima từ thế giới điền kinh hai lần bỏ qua Kimberly Garcia. (Ảnh: César grados/@photo.gec)

6 của 15
Đến Lima từ thế giới điền kinh hai lần bỏ qua Kimberly Garcia. (Ảnh: César grados/@photo.gec)

Đến Lima từ thế giới điền kinh hai lần bỏ qua Kimberly Garcia. (Ảnh: César grados/@photo.gec)

7 của 15
Đến Lima từ thế giới điền kinh hai lần bỏ qua Kimberly Garcia. (Ảnh: César grados/@photo.gec)

Đến Lima từ thế giới điền kinh hai lần bỏ qua Kimberly Garcia. (Ảnh: César grados/@photo.gec)

số 8 của 15
Đến Lima từ thế giới điền kinh hai lần bỏ qua Kimberly Garcia. (Ảnh: César grados/@photo.gec)

Đến Lima từ thế giới điền kinh hai lần bỏ qua Kimberly Garcia. (Ảnh: César grados/@photo.gec)

9 của 15
Đến Lima từ thế giới điền kinh hai lần bỏ qua Kimberly Garcia. (Ảnh: César grados/@photo.gec)

Đến Lima từ thế giới điền kinh hai lần bỏ qua Kimberly Garcia. (Ảnh: César grados/@photo.gec)

10 của 15
Đến Lima từ thế giới điền kinh hai lần bỏ qua Kimberly Garcia. (Ảnh: César grados/@photo.gec)

Đến Lima từ thế giới điền kinh hai lần bỏ qua Kimberly Garcia. (Ảnh: César grados/@photo.gec)

mười một của 15
Đến Lima từ thế giới điền kinh hai lần bỏ qua Kimberly Garcia. (Ảnh: César grados/@photo.gec)

Đến Lima từ thế giới điền kinh hai lần bỏ qua Kimberly Garcia. (Ảnh: César grados/@photo.gec)

12 của 15
Đến Lima từ thế giới điền kinh hai lần bỏ qua Kimberly Garcia. (Ảnh: César grados/@photo.gec)

Đến Lima từ thế giới điền kinh hai lần bỏ qua Kimberly Garcia. (Ảnh: César grados/@photo.gec)

13 của 15
Đến Lima từ thế giới điền kinh hai lần bỏ qua Kimberly Garcia. (Ảnh: César grados/@photo.gec)

Đến Lima từ thế giới điền kinh hai lần bỏ qua Kimberly Garcia. (Ảnh: César grados/@photo.gec)

14 của 15
Đến Lima từ thế giới điền kinh hai lần bỏ qua Kimberly Garcia. (Ảnh: César grados/@photo.gec)

Đến Lima từ thế giới điền kinh hai lần bỏ qua Kimberly Garcia. (Ảnh: César grados/@photo.gec)

mười lăm của 15
Đến Lima từ thế giới điền kinh hai lần bỏ qua Kimberly Garcia. (Ảnh: César grados/@photo.gec)

Đến Lima từ thế giới điền kinh hai lần bỏ qua Kimberly Garcia. (Ảnh: César grados/@photo.gec)


Đừng bỏ lỡ