Người Peru sẽ đến FMS quốc tế như thế nào? | Âm thanh
Người Peru sẽ đến FMS quốc tế như thế nào? | Âm thanh

, Jota, Stick và Vijay Kesh sẽ chịu trách nhiệm đại diện choTrong FMS quốc tế đầu tiên cắt giảm. Ba người đầu tiên đã biết đó là một phần của sự kiện, trong khi những giấc mơ thứ tư là bất ngờ lớn. Nghe chương trình của Omar Cerna và Mauro Marcalaya.

Bạn cũng có thể theo dõi Sports Podcast Rap trong Thì Tệp âm thanhThì Y . Theo dõi chương trình Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu trên tất cả các nền tảng âm thanh có sẵn.