Willy Pretel, Anthletic Alliance Defense:
ltdbd hom nay Đài phát thanh trục xuất
Willy Pretel, Anthletic Alliance Defense: "Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu, trò chơi theo nhóm, để khai mạc"
00: 00/18: 34