Mỗi tuần một tập phim khinh miệt vượt qua đài phát thanh. (Ảnh: DePor)
Mỗi tuần một tập phim khinh miệt vượt qua đài phát thanh. (Ảnh: DePor)

Bạn cũng có thể theo dõi từ sự khinh miệt (PDD) trong , Podcast và . Thực hiện theo chương trình vào mỗi thứ Năm trên nền tảng âm thanh của chúng tôi có sẵn.