Khóc và Qatar
Vượt qua sự khinh miệt
Khóc và Qatar
00: 00/1: 04: 38